ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 458-2526 : ขิงแห้ง

TIS 458-2526 : Dried ginger

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป, สิ่งเจือปน
คุณลักษณะทางเคมี : ความชื้น
400 3
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าทั้งหมด
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : แคลเซียม
คุณลักษณะทางเคมี : น้ำมันระเหย
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025