ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 457-2526 : พริกป่น

TIS 457-2526 : Ground chilli

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไปและสิ่งปลอมปน
คุณลักษณะทางเคมีของพริกป่น : ความชื้น
400 3
คุณลักษณะทางเคมีของพริกป่น : เถ้าทั้งหมด
600 7
คุณลักษณะทางเคมีของพริกป่น : เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
600 7
คุณลักษณะทางเคมีของพริกป่น : สารที่ไม่ระเหยที่สกัดได้ด้วยอีเทอร์
คุณลักษณะทางเคมีของพริกป่น : กาก
600 7
คุณลักษณะทางเคมีของพริกป่น : อะฟลาทอกซิน
1,000 5
3,000 7
วัตถุเจือปน อาหาร : สีสังเคราะห์
1,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปน อาหาร : วัตถุกันเสีย
2,000 5
1,500 7
จุลินทรีย์ทั้งหมด
400 20
รา
400 20
โคลิฟอร์ม
400 20
คลอสตริเดียม เปอร์ฟริงเจนส์
700 20
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025