ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 456-2526 : พริกแห้ง

TIS 456-2526 : Dried chillies

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป ข้อบกพร่อง
คุณลักษณะทางเคมี : ความชื้น
400 3
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าทั้งหมด
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : สารที่ไม่ระเหยที่สกัดได้ด้วยอีเทอร์
คุณลักษณะทางเคมี : กาก
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : อะฟลาทอกซิน
1,000 5
3,000 7
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025