ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 430-2525 : หอยลายกระป๋อง

TIS 430-2525 : Canned baby clam

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่น รส และลักษณะเนื้อ
ปริมาณและลักษณะน้ำเกลือ
ขนาดหอยลายและวัตถุแปลกปลอม
ความเป็นกรด-ด่าง
300 2
วัตถุเจือปนอาหาร : แคลเซียมไดโซเดียมเอทิลีน ไดอะมีนเตตระอะซีเตต
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
สารปนเปื้อน : โลหะอื่น ๆ
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้
จุลินทรีย์ : บักเตรี : แฟลตซาวร์ชนิดมีโซไฟด์
จุลินทรีย์ : บักเตรี : แฟลตซาวร์ชนิดเทอร์โมไฟด์
จุลินทรีย์ : บักเตรี : ฟิวทริแฟกตีฟแอนแอโรบส์
จุลินทรีย์ : บักเตรี : เทอร์โมฟิลิกแอนแอโรบส์
จุลินทรีย์ : บักเตรี : สปอร์ของครอสตริคิอุม โบตูลินุม (ที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง)
ภาชนะบรรจุ
น้ำหนักเนื้อและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025