ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 425-2525 : สับปะรดเยือกแข็ง

TIS 425-2525 : Frozen pineapple

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ชนิด สี กลิ่นรส ลักษณะเนื้อ และการปราศจากข้อบกพร่อง
แกนสับปะรด
ความหวาน
1,500 7
การวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ : บักเตรี
การวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ : เอสเคอริเซีย โคไล
การวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025