ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 374-2524 : แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง

TIS 374-2524 : Wheat flour: bread flour

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารเสริมคุณค่า ทางอาหาร : ไทอะมีน
800 5
1,500 7
สารเสริมคุณค่า ทางอาหาร : ไรโบฟลาวิน
800 5
1,500 7
สารเสริมคุณค่า ทางอาหาร : ไนอะซิน
800 5
1,500 7
สารเสริมคุณค่า ทางอาหาร : เหล็ก
สารเสริมคุณค่า ทางอาหาร : คัลเซี่ยม
สารที่อาจเพิ่มเติมได้ : ไลซีน
4,500 7
ลักษณะทั่วไป
ความชื้น
400 3
ความละเอียด
คุณสมบัติอื่น ๆ : การขึ้นฟู
คุณสมบัติอื่น ๆ : โปรตีน
600 7
คุณสมบัติอื่น ๆ : การดูดซึมน้ำ
คุณสมบัติอื่น ๆ : เวลาที่ใช้ในการผสม
คุณสมบัติอื่น ๆ : เถ้า
600 7
คุณสมบัติอื่น ๆ : ดัชนีความอ่อนตัว
คุณสมบัติอื่น ๆ : ปฏิกิริยาของเอนไซม์ไดแอสเตส
วัตถุเจือปนใน อาหาร : คัลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต
วัตถุเจือปนใน อาหาร : อัมโมเนียมคลอไรด์
วัตถุเจือปนใน อาหาร : โปตัสเซียมโบรเมต
วัตถุเจือปนใน อาหาร : โซเดียมสเตียโรอิลแลคตีเลต
วัตถุเจือปนใน อาหาร : คัลเซียมซัลเฟต
วัตถุเจือปนใน อาหาร : กรดอัสคอร์บิก
1,500 7
วัตถุเจือปนใน อาหาร : โซเดียมไพโรซัลไฟต์
วัตถุเจือปนใน อาหาร : เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์
1,000 5
วัตถุเจือปนใน อาหาร : อะโซไดคาร์บอนาไมด์
วัตถุเจือปนใน อาหาร : แอล-ซิสเตอีนไฮโดรคลอไรด์
วัตถุเจือปนใน อาหาร : อัลฟา-อะมิเลส
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025