ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 372-2541 : เงาะสอดไส้สับปะรดในภาชนะบรรจุ

TIS 372-2541 : Canned rambutan stuffed with pineapple

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ขนาด
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
ระดับความเข้มข้นของสารที่ละลายได้โดยเฉลี่ย
ความเป็นกรดด่าง
300 2
วัตถุเจือปนอาหาร : สารช่วยทำให้คงรูป
1,500 7
สารปนเปื้อน (ดีบุก)
600 5
จุลินทรีย์ : การทดสอบโดยการอบ
จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
แฟลตซาวร์แบคทีเรีย
แอซิดูริกสปอยเลจแบคทีเรีย
ยีสต์และรา
400 7
โคลิฟอร์ม
400 7
การบรรจุ : น้ำหนักสุทธิ
การบรรจุ : น้ำหนักเนื้อ
การบรรจุ : ปริมาตรสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025