ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 350-2523 : กลูโคสซีรัปผง

TIS 350-2523 : Dried glucose syrup

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ลักษณะเฉพาะ
คุณลักษณะทางเคมี : ปริมาณของแข็งทั้งหมด สมมูลเดกซโตรส เถ้าซัลเฟต
วัตถุเจือปนในอาหาร
2,000 5
สารปนเปื้อน : อาร์เซนิก
600 14
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 14
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 14
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025