ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 330-2530 : มันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง

TIS 330-2530 : Hard tapioca pellet

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี บูด เน่า ขึ้นรา แมลงที่ยังมีชีวิต กลิ่นผิดปกติ
ความแข็ง
วัตถุเจือปน
2,000 10
ความชื้น
400 7
ทราย
เส้นใย
สารตัวเชื่อม
ฝุ่น
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025