ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 305-2522 : มะเขือเทศเข้มข้นในภาชนะบรรจุ

TIS 305-2522 : Canned tomato concentrates

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี ลักษณะเนี้อ เนื้อ กลิ่น รส
ความเป็นกรด-ด่าง
ข้อบกพร่อง
ปริมาณแร่ธาตุปนเปื้อน
ปริมาณสารปรับความเป็นกรด-ด่าง
สีสังเคราะห์
1,000 5
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 14
วัตถุอันไม่พึงประสงค์
จุลินทรีย์ปาโทเจนิก
จุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้
เชื้อรา
ปริมาตรต่ำสุด ภาชนะบรรจุ ปริมาตรสุทธิ
ของแข็งที่ละลายน้ำได้
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025