ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 297-2556 : พริกไทย

TIS 297-2556 : Pepper

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป รา แมลงหรือชิ้นส่วนของแมลง กลิ่นรสเฉพาะตามธรรมชาติ กลิ่นหืน กลิ่นอับ กลิ่นรสของวัตถุอื่น
ปริมาณสิ่งเจือปน
ปริมาณเมล็ดเล็กผิดปกติและเมล็ดแตก
ปริมาณเมล็ดฝ่อหรือเมล็ดลีบ
ปริมาณความชี้น
400 3
ปริมาณเถ้าทั้งหมด
600 7
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด
600 7
ส่วนที่สกัดด้วยอีเทอร์ที่ไม่ระเหย
ปริมาณน้ำมันระเหยต่อตัวอย่าง 100 กรัม
ปริมาณฟิเพอรีน
ปริมาณกาก
600 7
สิ่งแปลกปลอม
ภาชนะบรรจุ
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025