ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 288-2535 : น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค

TIS 288-2535 : Edible palm oil

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ความหนาแน่นสัมพัทธ์
200 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ดัชนีหักเห
200 2
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : จุดขุ่น
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : น้ำและสารที่ระเหยได้
300 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : สิ่งอื่นที่ไม่ละลาย
400 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ค่าไอโอดีน แบบวิจส์
400 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ค่าสะพอนิฟิเคชัน
400 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : สารที่สะพอนิฟายไม่ได้
600 5
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ค่าของกรด
200 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ค่าเพอร์ออกไซด์
400 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : สบู่
100 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : บีตาแคโรทีน
800 5
องค์ประกอบของกรดไขมัน : กรดลอริก กรดไมริสติก กรดพาล์มิติก กรดพาล์มิโตลีอิก กรดสเตียริก กรดโอลีอิก กรดไลโนลีอิก กรดไลโนลีนิก กรดอราซิดิก
1,200 7
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน : โพรพิล แกลเลต
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน : ออกทิล แกลเลต
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน : โดเดซิลแกลเลต
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน : บิวทิเลเตด ไฮดรอกซี โทลูอิน(บี เอช ที)
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน : บิวทิเลเตด ไฮดรอกซีอะนิโซล(บี เอช เอ)
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน : เทอริเชียรี บิวทิล ไฮโดรควิโนน(ทีบีเอชคิว)
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน : อัสคอร์บิล พาล์มิเทต
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน : อัสคอร์บิล สเตียเรต
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน : โทโคฟีรอล
1,000 5
สารปนเปื้อน : เหล็ก
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
การบรรจุ : ปริมาตรสุทธิ
การบรรจุ : น้ำหนักสุทธิ
200 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025