ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (L-Cysteine hydrochloride) : L-Cysteine hydrochloride

รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (L-Cysteine hydrochloride) : L-Cysteine hydrochloride

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 2
Description
200 1
Solubility
300 1
Loss on drying
300 1
Residue on ignition
600 2
Specific rotation
300 2
Lead
600 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025