ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธรณสุข (ฉบับ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Sodium Nitrite (Food Additive) : Sodium Nitrite (Food Additive)

ประกาศกระทรวงสาธรณสุข (ฉบับ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Sodium Nitrite (Food Additive) : Sodium Nitrite (Food Additive)

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 2
Description
200 1
Solubility
300 1
Test for sodium
400 1
Tset for nitrite
400 1
Loss on drying
300 3
Lead
600 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025