ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธรณสุข (ฉบับ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร : Sodium Propionate

ประกาศกระทรวงสาธรณสุข (ฉบับ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร : ประกาศกระทรวงสาธรณสุข (ฉบับ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 3
Solubility
300 1
Description
200 1
Test for sodium
400 2
Test for propionate
300 2
Test for alkali salt of organic
200 2
Loss on drying
300 3
pH
200 1
Water-insoluble matter
300 3
Iron
600 4
Lead
600 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025