ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 281) พ.ศ.2548 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร GLYCEROL : รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 281) พ.ศ.2548 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร GLYCEROL

รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 281) พ.ศ.2548 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร GLYCEROL : รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 281) พ.ศ.2548 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร GLYCEROL

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 5
Description
200 2
Solubility
300 2
Test for glycerol
400 2
water
500 5
Colour
200 2
Sulfated ash
600 5
Chlorides
300 3
Chlorinated compounds
Fatty acid and esters
400 3
Readily carbonizable substances
600 4
Butanetriols
Lead
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025