ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร MONOSODIUM L-GLUTAMATE : โมโนโซเดียม แอลกลูตาเมต MONOSODIUM L-GLUTAMATE

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร MONOSODIUM L-GLUTAMATE : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร MONOSODIUM L-GLUTAMATE

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 5
DESCRIPTION
200 1
Solubility
300 2
Test for glutamate
500 1
Test for sodium
400 1
Loss on drying
300 5
pH
200 1
Specific rotation
300 5
Chlorides
300 3
Lead
600 6
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025