ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Food additive : Magnesium Chloride

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Food additive : Magnesium Chloride

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 5
Description
200 2
Solubility
3 2
Test for chloride
400 2
Test for magnesium
400 2
Ammonium
300 3
Lead
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025