ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสฯ ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร : ASCORBIC ACID

ประกาศกระทรวงฯ ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร : ASCORBIC ACID

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 5
Description
200 2
Solubility
300 2
Colour reaction
400 5
Reducing reaction
400 4
Loss on drying
300 5
Specific rotation
300 5
pH
200 2
Sulfated ash
600 5
Lead
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025