ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 : Powdered Celluloes

Powdered Celluloes : Powdered Celluloes

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ (Description) / ลักษณะทั่วไป
200 1
การละลาย (Solubility)
300 2
การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง (Loss on drying)
300 3
ความเป็นกรด-ด่าง / ความเป็นกรด - เบส (pH value)
200 2
สารที่ละลายน้ำ (Water soluble matter)
300 5
เถ้า (Ash)
300 5
แป้ง (Starch)
500 5
ตะกั่ว (Lead, Pb)
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025