ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ตามประกาศกระทรวงสาธารรสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร : Sunset Yellow FCF

Sunset Yellow FCF : Sunset Yellow FCF

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ (Description) / ลักษณะทั่วไป
200 1
ความบริสุทธิ์ (Assay)
500 5
การละลาย (Solubility)
300 2
Identification of colouring matters
500 2
สารที่ไม่ละลายในน้ำ (Water insoluble substance)
300 5
การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง (Loss on drying)
300 3
ตะกั่ว (Lead, Pb)
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025