ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร : Carmines

Carmines : Carmines

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ (Description) / ลักษณะทั่วไป
200 1
ความบริสุทธิ์ (Assay)
500 5
การละลาย (Solubility)
300 2
Colour reaction
400 2
การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง (Loss on drying)
300 3
Matter insoluble in dilute ammmonia
400 3
เถ้า (Ash)
300 5
โปรตีน (Protein)
500 3
ตะกั่ว (Lead, Pb)
600 5
แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)
500 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025