ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

กรดซิตริกตามมาตรฐาน BP Citric : กรดซิตริกตามมาตรฐาน BP

กรดซิตริกตามมาตรฐาน BP : กรดซิตริกตามมาตรฐาน BP

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ไอเดนทิฟิเคชัน เอ
200 2
ไอเดนทิฟิเคชัน บี
600 10
ไอเดนทิฟิเคชัน ซี
400 2
ไอเดนทิฟิเคชัน ดี
200 2
ไอเดนทิฟิเคชัน อี
200 2
คลอไรด์
600 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025