ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.257-2549 : น้ำดื่ม/น้ำบริโภค (ผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์)

TIS.257-2006 : Drinking water

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
น้ำเพื่อ บริโภค (Potable water) (ผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์)
5,000 40
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025