ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (Phosphoric Acid) : Phosphoric Acid

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความสามารถในการละลายน้ำ
100 1
Description
200 1
Solubility
300 1
ทดสอบความเป็นกรด
200 1
ทดสอบฟอสเฟต
400 1
ไนเทรต
500 1
กรดระเหย
500 3
คลอไรด์
1,000 2
ซัลเฟต
1,000 4
ฟลูออไรต์
1,000 2
สารหนู
600 2
ตะกั่ว
600 3
ความสามารถในการละลายในเอทานอล
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025