ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 268-2521 : กลูโคสซีรัป

TIS 268-2521 : Glucose syrup

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
คุณลักษณะทั่วไป
คุณลักษณะทางเคมี : ปริมาณของแข็งทั้งหมด
คุณลักษณะทางเคมี : สมมูลเดกซโตรส
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าซัลเฟต
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : ความเป็นกรด-ด่าง
300 2
วัตถุเจือปน : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
1,500 7
สารปนเปื้อน : อาร์เซนิก
สารปนเปื้อน : ทองแดง
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025