ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

น้ำอุปโภค บริโภค / น้ำดื่ม น้ำใช้ : รายการทดสอบทั้งหมด

น้ำอุปโภคบริโภค : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารที่ถูกออกซิไดส์
200 2
กลิ่น
0 1
คลอรีนอิสระตกค้าง
300 1
คลอไรด์
400 2
ความกระด้างถาวร
300 2
ความกระด้างทั้งหมด
300 2
ความกระด้างชั่วคราว
300 2
ความขุ่น
200 1
ความดูดกลืนแสง 254 nm
200 2
ความเป็นกรด - เบส
200 1
คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ
300 2
แคดเมียม
600 7
แคลเซียม
600 7
โครเมียม
600 7
เงิน
600 7
ซัลเฟต
500 3
ซิลิกาที่ว่องไวต่อโมลิบเดต
600 3
ซีลีเนียม
600 7
โซเดียม
600 7
โซเดียมคลอไรด์
400 1
ไซยาไนด์
500 5
ดีบุก
600 7
ตะกั่ว
600 7
ทองแดง
600 7
นิกเกิล
600 7
ไนเทรต ในรูป N
500 1
ไนไทรต์
500 3
บอเรต (คำนวณเป็น B)
600 7
แบริลเลียม (Be)
600 7
แบเรียม (Ba)
600 7
ไบคาร์บอเนต (คำนวณเป็น (CaCO3)
300 2
ปรอท
600 7
ปริมาณสารทั้งหมด (TS)
400 3
ปริมาณสารแขวนลอย (TSS)
400 2
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (TDS)
400 3
พลวง
600 7
โพแทสเซียม
600 7
ฟลูออไรด์
600 2
ฟอสเฟส
600 5
ฟีนอล
550 3
แมกนีเซียม
600 7
แมงกานีส
600 7
โลหะหนัก
400 2
สภาพกรด (คำนวณเป็น CaCO3) (Acidity calculated asCaCo3)
300 2
สภาพด่างทั้งหมด (คำนวณเป็น CaCO3) (Total alkalinity ( calculated as CaCO3) )
300 1
สภาพนำไฟฟ้า
100 1
สภาพต้านไฟฟ้า
100 1
สังกะสี
600 7
สารที่ถูกออกซิไดซ์ได้
200 2
สารที่ไม่ระเหยที่ 110 องศาเซลเซียส
400 2
อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตหรือสารลดแรงตึงผิว
500 3
สารหนู
600 7
เหล็ก
600 7
อะลูมิเนียม
600 7
แอมโมเนีย
300 2
Calcium Hardness (as CaCO3)
600 7
Magnesium Hardness (as CaCo3)
600 7
โซเดียม
600 7
M-Alkalinity (calculated as CaCO3)
300 1
P-Alkalinity (calculated as CaCO3)
300 1
OH-Alkalinity (calculated as CaCO3)
น้ำเพื่อบริโภค (ตาม มอก.257-2549)
5,000 40
สารที่ถูกออกซิไดส์ (Organic Matter)
200 2
สภาพด่างโดยใช้เมธิลออเรนจ์ (คำนวณเป็น CaCO3) (M-Alkalinity)
300 2
สภาพด่างโดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีน (คำนวณเป็น CaCO3) (P-Alkalinity (calculated as CaCO3))
300 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025