ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศฯ ฉ. 281 CALCIUM ASCORBATE SYNONYMS INS No. 302 : CALCIUM ASCORBATE SYNONYMS INS No. 302

ประกาศฯ ฉ. 281 CALCIUM ASCORBATE SYNONYMS INS No. 302 : CALCIUM ASCORBATE SYNONYMS INS No. 302

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความบริสุทธิ์ (assay)
500 7
ลักษณะ (Description)
200 3
การละลาย (Solubility)
300 2
ทดสอบแคลเซียม (Test for Calcium)
400 3
สเปซิฟิกโรเตชัน (Specific rotation)
300 2
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
200 2
แร่ธาตุในอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร Fluoride
600 7
ตะกั่ว (Lead : Pb)
600 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025