ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 264-2521 : กุ้งกระป๋อง

TIS 264-2521 : Canned shrimps or prawns

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
วัตถุเจือปน ในอาหาร : สี
1,000 10
1,500 7
วัตถุเจือปน ในอาหาร : คัลเซียมไดโซเดียม เอทิลีนไดอะมีน เตตระอะซีเตด
วัตถุเจือปน ในอาหาร : กรดอัอร์โทฟอสฟอริก
วัตถุเจือปน ในอาหาร : การตรจสอบรายการอื่น
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025