ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 263-2521 : แยม เยลลี และมาร์มาเลด

TIS 263-2521 : Jams, jellies and marmalades

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ข้อบกพร่องของแยม
สารเพิ่มความเป็นกรดและควบคุมความเป็นกรด-ด่าง
สี
สารช่วยให้คงรูป
สารป้องกันการเติมออกซิเจน
สารกันเสีย
2,000 10
สุขลักษณะ
การตรวจสอบรายการอื่น ๆ (ไม่รวมการตรวจสอบสารปนเปื้อน)
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025