ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง TRISODIUM CITRATE SYNONYMS Sodium citrate; INS No. 331(iii) : รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง TRISODIUM CITRATE SYNONYMS Sodium citrate; INS No. 331(iii)

รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง TRISODIUM CITRATE SYNONYMS Sodium citrate; INS No. 331(iii) : รายการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง TRISODIUM CITRATE SYNONYMS Sodium citrate; INS No. 331(iii)

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความบริสุทธิ์ (assay)
500 3
ลักษณะ (Description)
200 3
การละลาย (Solubility)
300 3
ทดสอบซิเตรท Test for Citrate
400 3
ทดสอบโซเดียม (Test for Sodium)
400 3
การเสียนํ้าหนักเมื่อแหง (Loss on drying)
300 3
ความเปนกรดหรือความเปนดาง (Acidity or alkalinity)
200 3
ออกซาเลต (Oxalate)
400 3
ตะกั่ว (Lead : Pb)
600 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025