ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 356 พ.ศ. 2556 (ชนิดเหลว UHT) : เครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท (ชนิดเหลว UHT)

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แอสปาแตส
1,500 7
ลักษณะ
200 1
Salmonella spp.
700 20
อี.โคไล
700 20
ยีสต์และรา
400 20
โคลิฟอร์ม
400 20
สารหนู
1,500 7
ตะกั่ว
1,500 7
ทองแดง
1,000 7
สังกะสี
1,000 7
ดีบุก
1,000 7
เหล็ก
1,000 7
ชนิดและปริมาณสี
1,500 7
ซัคคารี
1,500 7
Caffeine
1,500 7
Acesulfame K
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025