ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 257-2549 : น้ำบริโภค/น้ำดื่ม

TIS 257-2549 : Drinking water

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป สิ่งแปลกปลอม
200 1
100 7
ลักษณะทั่วไป กลิ่น
1
200 7
ลักษณะทั่วไป รส
150 1
200 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ สี
150 1
200 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ ความขุ่น
200 1
200 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
200 7
คุณลักษณะทางเคมี ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด
400 2
600 7
คุณลักษณะทางเคมี เหล็ก
600 5
700 7
คุณลักษณะทางเคมี แมงกานีส
600 5
700 7
คุณลักษณะทางเคมี ทองแดง
600 5
700 7
คุณลักษณะทางเคมี สังกะสี
600 5
700 7
คุณลักษณะทางเคมี ความกระด้างทั้งหมด(คำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต)
300 2
700 7
คุณลักษณะทางเคมี ซัลเฟต
500 3
800 7
คุณลักษณะทางเคมี คลอไรด์
400 2
1,500 7
คุณลักษณะทางเคมี ฟลูออไรด์
600 1
1,500 7
คุณลักษณะทางเคมี ไนเตรต
500 2
1,500 7
คุณลักษณะทางเคมี ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต
500 3
1,500 7
คุณลักษณะทางเคมี ฟีนอลิกซับสแตนซ์
550 3
1,500 7
สารเป็นพิษ ปรอท
600 5
1,500 7
สารเป็นพิษ ตะกั่ว
600 5
700 7
สารเป็นพิษ สารหนู
600 5
1,000 7
สารเป็นพิษ ซิลีเนียม
600 5
1,200 7
สารเป็นพิษ โครเมียม
600 5
2,000 7
สารเป็นพิษ ไซยาไนด์
500 3
1,500 7
สารเป็นพิษ แคดเมียม
600 5
700 7
สารเป็นพิษ แบเรียม
600 5
700 7
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์มแบคทีเรีย(โดยวิธีมัลติเพิลทิวบ์เฟอร์เมนเทชั่นเทคนิค)
300 7
400 20
เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
700 20
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 20
แซลโมเนลลา
500 15
700 20
คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 12
700 20
การบรรจุ
ปริมาตรสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025