ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ขอใบเสนอราคา วศ อว : รายการทดสอบตาม มอก. ประกาศฯ ที่ วศ อว ทดสอบได้ แต่ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ MOST ONE STOP SERVICE ให้ระบุรายการทดสอบลงในส่วนของรายละเอัยดเพิ่มเติม

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
รายการทดสอบที่ยังไม่มีในระบบ MOST ONE STOP SERVICE
0
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025