ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 360 พ.ศ.2556 : สตีวิออล ไกลโคไซด์

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
100 7
ปริมาณสารสตีวิออลไกลโคไซด์
3,000 7
การละลาย
400 7
รีบัวดิโอไซด์ เอ
3,000 7
สตีวิโอไซด์
3,000 7
ความเป็นกรด-ด่าง
400 7
ความบริสุทธิ์:เถ้า
800 7
การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง
400 7
ปริมาณสารละลายตกค้าง: เมทานอล และ เอทานอล
3,000 7
สารหนู
1,500 7
ตะกั่ว
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025