ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

อื่น ๆ (อาหาร-เครื่องดื่ม) :

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Gluten
3,500 30
ACETYL VALUE
400 7
ALCOHOL SOLUBLE
700 7
AMMONIA NITROGEN
600 7
ARABINOSE
1,500 7
BIS PHENOL A (BPA) not include derivatives
4,000 7
BIS PHENOL A Include derivatives as follow
8,000 7
beta - CAROTENE
1,500 7
CHLOROTETRACYCLINE
1,500 7
CHOLINE
1,500 7
CHOLINE CHLORIDE
1,500 7
COENZYME Q10
1,500 7
CHLORATE
1,500 7
TOLAL ANTIOXIDANT
3,000 7
DEOXY TETRACYCLINE
1,500 7
INSOLUBLE DIETARY FIBER
4,000 7
SOLUBLE DIETARY FIBER
4,000 7
INSOLUBLE DIETARY FIBER
4,000 7
SOLUBLE DIETARY FIBER
4,000 7
EDTA
1,500 7
FATTY ACID COMPOSITION - in fish oil
2,500 7
FLUORIDE (F)
1,500 7
FOLIC ACID
1,500 7
FUMARIC ACID
1,500 7
GALACTOSE
1,500 7
GLYCEROL (Free glycerol, Free glycerin)
1,500 7
GLUTATIONE (sample without protein)
1,500 7
GLYCOLIC ACID
1,500 7
INOSITOL
1,500 7
HEXANE
1,500 7
HISTAMINE
3,000 7
10 – HYDROXY – 2 – DECINOIC ACID
4,500 7
IODINE
1,500 7
ISOMALT
2,500 7
LACTIC ACID
1,500 7
L-CARNITINE
1,500 7
L-ORNITHINE (sample without protein)
4,500 7
LECITHIN
1,500 7
LIGNIN
1,000 7
MALECIC ACID
1,500 7
MALIC ACID
1,500 7
MALIC,PHTHARIC ANHYDRIDE
1,800 7
MALONIC ACID
1,500 7
MALTITOL
1,500 7
MELAMINE
2,400 7
Derivatives of Melamine (cyanuric acid , ammeline, ammelide )
3,400 7
MENTHOL (in shampoo)
2,500 7
META PHOSPHATE
1,500 7
MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG)
1,500 7
NIACIN
1,500 7
NICOTINAMIDE
1,500 7
NITROGEN : ORGANIC NITROGEN
1,200 7
Ochratoxin A
1,500 20
3,000 7
OXALIC ACID
1,500 7
OXALATE (in feeds)
1,500 7
OXYTETRACYCLINE
1,500 7
PENTHENOL
1,500 7
PANTOTHENIC ACID or Ca , PANTOTHE NaTE
1,500 7
PECTIN
600 7
POLYPHOSPHATE
1,500 7
PROPIONIC ACID
1,500 7
REDUCING SUGAR
1,000 7
RIBOSE
1,500 7
SACCHARIN
1,500 7
SALICYLIC ACID
1,500 7
SEBACIC ACID (in cream lotion)
1,500 7
SODIUM ASCORBATE
1,500 7
SODIUM MONOCHLOROACITATE (MCA)
1,500 7
SORBIC ACID
1,500 7
SORBITOL
1,500 7
SULBUTAMOL SULPHATE
1,500 7
STRONTIUM CHLORIDE
1,500 7
SUCCINIC ACID
1,500 7
TANNIN
1,500 7
TARTARIC ACID
1,500 7
TETRACYCLINE
1,500 7
Total Dietary Fiber (AOAC 2001.03)
6,000 7
Triphenylphosphine oxide
2,000 7
TYROSINE
4,500 7
URIC ACID
1,500 7
XANTHONE
2,000 7
XYLOSE
1,500 7
ACETONE
1,500 7
CARRAGENAN
4,000 7
CHLORIDE
1,500 7
CHOLOGINIC
3,000 7
CHOLOPHYLL
1,500 7
FATTY ACID COMPOSITION - in vegetable oil
2,000 7
FATTY ACID COMPOSITION - in others
2,500 7
FORMIC ACID
1,500 7
MANNITOL
1,500 7
MANNOSE
1,500 7
NITROGEN : TOTAL NITROGEN
600 7
TREHALOSE
1,500 7
Microbiological Analysis : Clostridium spp.
1,000 45
Microbiological Analysis : Enterobacteriaceae
400 45
Microbiological Analysis : Lactic acid bacteria
700 45
Microbiological Analysis : Pseudomonas aeruginosa
700 45
Microbiological Analysis : Antiseptics efficacy testing in fabric
45
Microbiological Analysis : Antiseptics efficacy testing in soap
1,000 45
Fungi Resistance in paints vanishes and ralated materials
1,500 45
Fungi resistant in Weather resistance emulsion paints
1,500 45
Algae resistant in Weather resistance emulsion paints
3,000 120
Fungi resistant in retroreflective sheeting for traffic control
800 45
Fungi resistant in solar heat reductive emulsion paints
1,500 45
Fungi resistant in Acrylic coating used in cement roof tile
1,500 45
Fungi resistant in watre-based wood stain
1,500 45
Crustacea
3,500 30
Eggs
3,500 30
Fish
4,500 30
Peanut
3,500 30
Soya bean
3,500 30
Milk
3,500 30
Walnut
4,500 30
Hazelnut
4,500 30
Almond
3,500 30
Sesame
3,500 30
Sesame
3,500 30
GMO
4,500 30
Propionic Acid
1,500 7
แคทีซิน
1,500 7
XOS
1,500 7
Anserine
4,500 7
Ganeden
4,500 7
Alpha lipoic acid
1,500 7
Xylitol
1,500 7
Astaxanthin
Extractable zinc
Growth Promotion
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025