ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (Ins no.461) : Methyl cellulose

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
100 7
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
400 7
ความสามารถในการละลาย
400 15
ทดสอบการเกิดฟอง
1,000 30
การเกิดตะกอน
1,000 30
การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง
400 30
เถ้าซัลเฟต
800 30
ตะกั่ว
1,500 45
ปริมาณเมทิลเซลลูโลส
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025