ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (Fumaric Acid) : Fumaric Acid

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 3
Description
200 1
Solubility
300 1
pH
200 1
1,2-Dicarboxylic acid
300 2
Test for double bond
300 1
Loss on drying
300 2
Melting rang
200 3
Sulfated ash
600 3
Lead
600 5
Maleic acid
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025