ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประการกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (Sodium Ascorbate) : Sodium Ascorbate

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 5
Description
200 1
Solubility
300 2
Test for ascorbate
400 2
Test for sodium
400 2
Reducing reaction
400 4
Loss on drying
300 3
pH
200 1
Specific rotation
300 5
Lead
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025