ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

วัสดุสัมผัสอาหาร : ปริมาณก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ในช่องว่างเหนืออาหาร (Head space gas analyzer) : อาหารบรรจุในถุงพลาสติกปิดสนิท

FCM : Head space gas analyzer : Food packaged in plastic bags

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ปริมาณก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ในช่องว่างเหนืออาหาร (Head space gas analyzer)
500 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025