ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 246-2539 : มะเขือเทศในภาชนะบรรจุ

TIS 246-2539 : Canned tomatoes

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่น รส ลักษณะเนื้อ และความสม่ำเสมอของขนาด
ความคงรูป
ข้อบกพร่องที่อาจมีได้
ความเป็นกรด-ด่าง
200 2
วัตถุเจือปนอาหาร : สารที่ทำให้คงรูป
วัตถุเจือปนอาหาร : สีสังเคราะห์
1,000 3
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
จุลินทรีย์ : ทดสอบโดยการอบ : ลักษณะภาชนะบรรจุ และมะเขือเทศในภาชนะบรรจุหลังการอบ
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 5
จุลินทรีย์ : แฟลตซาวร์
300 5
จุลินทรีย์ : แอซิดูริกสปอยเลจแบคทีเรีย
500 5
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
จุลินทรีย์ : ส่วนที่เป็นของเหลว : พอซิทิฟฟีลด์ของเชื้อรา
น้ำหนักสุทธิและน้ำหนักเนื้อ
ปริมาตรสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025