ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ETHYL ALCOHOL) : ETHYL ALCOHOL

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 3
Description
200 1
Solubility
300 1
Refractive index
200 3
Infrared absorption
600 3
Solubility
300 1
Non-volatile residue
400 2
Acidity
200 2
Alkalinity
200 1
Lead
600 5
Readily carbonizable substances
600 3
Readily oxidizable substances
500 3
Fusel Oil
Boiling poing
Ketones and other alcohol
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025