ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (Citric Acid Monohydrate) ตามมารฐาน British Pharmacopoeia 1998 : Citric Acid Monohydrate

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 5
Description
200 1
Identification A for citric acid (BP)
200 1
Identification B for citric acid (BP)(IR)
600 2
Identification C for citric acid (BP)
400 1
Identification D for citric acid (BP)
200 1
Identification E for citric acid (BP)
200 2
Appearance of solution
300 5
Readily carbonisable substances
200 3
Oxalic acid
400 3
Sulfate
400 3
Aluminium
600 5
Heavy metals
600 3
Water Karl Fischer Method
500 5
Sulfate ash
600 5
Bacterial endotoxins
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025