ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

กรดไขมัน (Fatty acids) : อาหารและเครื่องดื่ม น้ำมันบริโภค

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ส่วนประกอบของกรดไขมัน (Fatty acids composition)และกรดไขมัน(Fatty acids)ในน้ำมันและไขมันบริโภค(%of total fatty acids)
1,200 5
ส่วนประกอบของกรดไขมัน (Fatty acids composition)
3,500 5
2,500 5
กรดไขมัน(Fatty acids) ไขมันอิ่มตัว(Saturated fat) ไขมันไม่อิ่มตัว(Unsaturated fat) (รายการเดียวหรือรวมกัน) รวมไขมันทรานส์(Trans fat)
3,500 5
กรดไขมัน (Fatty acids) ไขมันอิ่มตัว(Saturated fat) ไขมันไม่อิ่มตัว(Unsaturated fat)(รายการเดียวหรือรวมกัน)ไม่รวมไขมันทรานส์
2,000 5
ไขมันทรานส์ (Trans fat)
2,500 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025