ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (XANTHAN GUM) : XANTHAN GUM

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
300 2
Description
200 1
Solubility
300 2
400 5
Gel formation
300 2
Loss on drying
300 3
400 7
Ash
300 5
800 7
Pyruvic acid
1,500 7
Nitrogen
500 2
600 7
Lead
600 5
1,500 7
Appearance
100 1
Ethanol
1,500 7
Isopropanol
1,500 7
Total plate count
400 15
Yeast and Mould
400 15
E.Coli
700 15
Samonella spp
700 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025