ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหารชนิดเดี่ยว (Trisodium Diphosphate) : Acid trisodium pyrophosphate, trisodium monohydrogen diphosphate; INS No. 450(ii)

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
100
Assay
1,500
Solubility
400
Sodium
1,000
Phosphate
1,500
Loss on drying
400
Loss on ignition
800
Water-insoluble matter
1,000
Fluoride
1,500
Arsenic
1,500
Lead
1,500
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025