ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (Ammonium Hydrogen Carbonate) : Ammonium Hydrogen Carbonate SYNONYMS Ammonium bicarbonate, INS No. 503(ii)

- : Chemical names Ammonium hydrogen carbonate

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 1
Description
200 1
Solubility
300 1
pH
200 1
Test for carbonate
200 1
Test for ammonium
400 1
Heat test
200 1
Non-volatile residue
400 1
Chlorides
300 1
Sulfates
400 1
Lead
600 5
Fatty acid Composition
2,000 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025