ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ชนิดผสม : Sodium Hydrogen carbonate SYNONYMS Baking soda, bicarbonate of soda, sodium bicarbonate; INS No. 500(ii)

- : Baking soda, bicarbonate of soda, sodium bicarbonate; INS No. 500(ii)

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 2
Description
200 1
Solubility
300 1
pH
200 1
Test for sodium
400 1
Test for carbonate
200 1
Loss on drying
300 1
Water insoluble substances
300 1
Ammonium
400 1
Lead
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025