ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร : Disodium Succinate

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 5
ลักษณะ
200 1
ซัลเฟต
400 2
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
200 2
สารที่ถกออกซิไดส์ได้หมด
500 3
การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง
300 3
โลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว)
600 5
สารหนู
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025