ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร : Calcium Propionate

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Assay
500 3
Description
200 45
Solubility
300 45
Test for calcium
400 45
Test for propionate
300 45
Loss on drying
300 45
pH
200 45
Water insoluble matter
300 45
Fluoride
500 45
Iron
500 45
Lead
500 45
Test for alkali salt of organic acid
200 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025